portal klienta

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Umowa: POIR.01.01.01-00-0589/16-00

Szynoprzewód w izolacji stałej o własności kompensacji mocy biernej

Cele projektu
Wzmocnienie pozycji rynkowej oraz wzrost potencjału badawczego Spółki to efekt, który zostanie zrealizowany dzięki wdrożeniu działań projektowych objętych tym wnioskiem. Działania te skoncentrowane są na osiągnięciu celu, którym jest opracowanie nowych układów izolacyjnych o zwiększonej odporności na wyładowania niezupełne i zwiększonej stałej dielektrycznej do zastosowań w wysokonapięciowych, izolowanych szynoprzewodach.

Obecnie dostępne są na rynku  szynoprzewody z izolacją stałą na napięcie 1kV. Produkcja szynoprzewodów na wyższe napięcia stanowi wyzwanie dla producentów tego typu urządzeń. Dlatego też Spółka postawiła sobie za cel przeprowadzenie szeregu kompleksowych badań i obliczeń nad szynoprzewodami z izolacją stałą o wysokich parametrach dielektrycznych, mogących również pracować w zakresie  napięć powyżej 1kV. W ramach projektu dokonany zostanie dobór materiału izolacyjnego, przeprowadzone zostaną obliczenia oraz pomiary parametrów i wytrzymałości dielektrycznej, wytrzymałości zwarciowej, pól elektromagnetycznych, przyrostów temperatury, strat mocy oraz wyładowań niezupełnych dla takowych szynoprzewodów. Badaniom poddane zostaną nie tylko proste odcinki szynoprzewodów, ale również łączenia oraz tzw. kolana (zagięcia pod katem prostym).

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie wytycznych, które posłużą Firmie do opracowania linii produkcyjnej, a tym samym do rozpoczęcia produkcji szynoprzewodów z izolacją stałą o niskich kosztach wytwarzania oraz wysokiej niezawodności. Wdrożenie nowej technologii będzie naturalnym uzupełnieniem i rozwinięciem katalogu produktów Holduct o rozwiązanie oczekiwane przez rynek. Nowy produkt poprawi przewagę konkurencyjną Holduct na rynku oraz stworzy warunki do osiągnięcia lepszych  wyników sprzedaży. 

Planowane efekty
Planowane do wprowadzenia na rynek innowacja produktowa, czyli szynoprzewody z izolacją stałą o możliwościach kompensacji mocy biernej będzie wyróżniała się następującymi cechami: 

  • Podwyższona wytrzymałość dielektryczna w stosunku do standardowych materiałów,
  • Podwyższona względna przenikalność dielektryczna,
  • Podwyższona odporność na wyładowania niezupełne,
  • Podwyższona przewodność termiczna izolacji.

Nowy produkt będzie oferował:

  • Lepsze bezpieczeństwo eksploatacji.
  • Większą dyspozycyjność i niezawodność. 
  • Poprawę współczynnika mocy.
  • Oszczędność miejsca.

Wartość projektu: 9 927 388,44 zł
Kwota dofinansowania: 7 182 798,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2017 - 30.06.2020