portal klienta

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych
Umowa: POIG.01.04.00-24-028/11-00

Opracowanie technologii produkcji autonomicznego systemu zasilania kotłów grzewczych

Cele projektu
Celem projektu jest opracowanie prototypu oraz technologii wytwarzania systemu na bazie generatora termoelektrycznego TEG przeznaczonego do autonomicznego zasilania w energię elektryczną kotłów grzewczych stosowanych do ogrzewania mieszkań i budynków. 

Uzasadnieniem realizacji projektu jest zidentyfikowany duży potencjał rynkowy dla potencjalnych zastosowań technologii generatora termoelektrycznego TEG do odzysku odpadowej energii cieplnej. Zapotrzebowanie to związane jest ze stale rosnącym popytem na energię przy jednoczesnym postępującym wyczerpywaniu się zasobów paliw naturalnych. Jednocześnie realizacja założeń światowych polityk w zakresie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju prowadzi do istotnego wzrostu zapotrzebowania na przyjazne środowisku technologie pozwalające ograniczyć zużycie energii i surowców (zwłaszcza paliw kopalnych), efektywniej wykorzystać dostępne źródła zasilania jak i pozyskiwać nowe źródła energii. Jedną z dynamicznie rozwijających się dziedzin badawczych w zakresie nowych, ekologicznych źródeł energetycznych są urządzenia i materiały termoelektryczne.

Planowane efekty
Efektem realizacji będzie przygotowanie szczegółowych założeń technicznych  (dokumentacja techniczna dotyczących budowy wzorcowej wersji prototypu autonomicznego systemu zasilania (bazującego na TEG) kotłów oraz opracowanie prototypu systemu autonomicznego zasilania kotłów grzewczych, wykorzystującego generator termoelektryczny TEG i na tej podstawie opracowanie technologii jego produkcji.

Wartość projektu: 3 103 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 831 765,00 zł
Okres realizacji: 01.01.2012 - 30.09.2016