portal klienta

Informacja o połączeniu spółek HOLDUCT i RUE-RZN

2020-01-22 13:40:00

Zamiar połączenia spółek HOLDUCT Sp. z o.o. i RUE-RZN Sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej ZARMEN. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej ZARMEN. Ponadto połączenie ma na celu koncentrację na efektywnym zarządzaniu wszystkimi spółkami oraz usprawnienie zarządzania Grupą Kapitałową.

Połączenie spółek HOLDUCT Sp. z o.o. oraz RUE-RZN Sp. z o.o. ma skutkować efektywniejszym wykorzystaniem potencjału połączonych spółek oraz uzyskaniem efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników, podniesienie poziomu prowadzonej działalności, lepszą kontrolę nad poziomem kosztów związanych z działalnością, zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności, wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku oraz zwiększenie jej efektywności ekonomicznej. Połączenie zapewni pożądaną koncentrację kapitału oraz pozwoli na stworzenie lepszej jakości usług, a także na przeciwdziałanie trudnościom natury organizacyjnej oraz ekonomicznej.

Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.


wszystkie artykuły